Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Zingel s.r.o.
Malé Blahovo, Ulica Gyulu Szabóa 399/47
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
 
IČO: 54590949
DIČ: 2121412931

 

Výpis z obchodného registra, okresného súdu Trnava.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 48403/T

Zodpovedná osoba a kontakt

Tibor Katona
ul. Gyulu Szabóa 399/47
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
tel. +421 948 105 699
 

Pracovná doba: pondelok -piatok: 800-1800

1) O registrácii

"Vyhlasujem, že údaje poskytnuté pri registrácii slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode vo firme Zingel s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám (okrem verejným prepravcom ktoré vykonávajú prepravu objednaného tovaru) ani inak zneužité.

Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Zingel s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "obchod@arapaima.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť nasledujúci deň po objednávke, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať na adrese:

Arapaima-Rybársky obchod
Galantská cesta 5694/13
929 01 Dunajská Streda
(v budove MOUNTFIELD)
v čase od 800 do1800 hodín.(Po-Pia)
v čase od 700 do1600 hodín.(So)
v čase od 700 do1100 hodín.(Ne)
 

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou 123kurier

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5,00 €.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Zásielka je zvyčajne doručená do 3 až 5 dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov. Pri jednotlivých produktoch je vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom.

Záručná lehota začína plynúť dátumom prevzatia tovaru. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V balíku vždy nájdete daňový doklad.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

   Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho písomne poštou alebo e-mailom príp. telefonicky. Uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a v príp. čísla účtu pre vrátenie peňazí. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich
úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo
kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.


Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

Bankovým prevodom - Informácie pro prevedení platby Vám zašleme v rámci potvrdení Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do uzatvorení Zmluvy.

Dobierkou - V takom prípade dôjde k platbe pri doručení tovaru oproti predaní tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí objednávky.

Hotovosť pri osobnom odbere - Hotovosťou uhradiť tovar je možné v prípade prevzatí v našom prevádzke. V prípade platby hotovosťou pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí objednávky.


Kartou online - V tokovému prípade prebieha platba cez platobným bránu Shoptet Pay, Go Pay pričom platba sa radí podmienkami tieto platobní brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.arapaima.sk. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do uzatvorení Zmluvy.

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to v jeho ktorejkoľvek prevádzkárni, u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
 2. Pri reklamovaní vady je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe, záručný list (ak bol vydaný). Originálny obal výrobku kupujúci predloží, len ak je to možné, inak to nie je povinnosťou.

 

Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

 1. Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady, predávajúci, alebo nim určená osoba sú povinní poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný po uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.
 2. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v nasledovných lehotách:
 • ihneď,
 • v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 • v odôvodnených prípadoch (najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví v nasledovných lehotách:
 • ihneď,
 • v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať písomný doklad o vybavení reklamácie. Doklad o vybavení reklamácie v prípade opravy musí obsahovať informácie ohľadne opravy a o dobe jej trvania.

 1. Podmienky vybavenia reklamácie jej zamietnutím:
 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy tovaru, predávajúci môže zamietnuť reklamáciu, len na základe odborného posúdenia výrobku, tzn. len ak odborné posúdenie preukáže, že je na zamietnutie reklamácie dôvod. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia počas prvých dvanástich mesiacov náklady na vykonanie odborného posúdenia znáša predávajúci.
 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu po dvanástich mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu bez odborného posúdenia výrobku. O možnosti vykonania odborného posúdenia musí informovať predávajúci kupujúceho a musí v jeho posudku uviesť aj kontaktné údaje na odborníka.

 

 

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu :

 Arapaima-Rybársky obchod, Galantská cesta 5694/13, Dunajská Streda 929 01. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

12) Alternatívne riešenie sporov

 1.  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu v zmysle ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29 , 827 99 Bratislava 27
E-mail: adr@soi.sk

 

 1. Kupujúci môže svoj podnet podať aj u inej oprávnenej právnickej osobe, zapísanej v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

* Pri výhernej online hre zákazník súhlasí účasťou vo hre a ďalším spracovaním osobných údajov.

 

Obchodné podmienky sú platné od 1. Júla 2022. do odvolania.

 

                                                                                                                                        Zingel s.r.o.

 


Informácie pre kupujúcich

 V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Na stiahnutie:formulár na odstúpenie od zmluvy.